صدور صورت وضعیت خلافی خودرو

۱۳ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۰۱:۱۲
جهت صدور صورت وضعیت خلافی خودرو یکی از مدارک زیر لازم است:

کارت خودرو یا سند خودرو یا بیمه نامه خودرو

توجه: افرادی که مبلغ خلافی(صورت وضعیت خودرو) آنها بیش از ۱۰ میلیون ریال (یک میلیون تومان) باشد می‌بایست به مراکز راهنمایی و رانندگی مراجعه نمایند.

تعرفه اجرائیات: ۱۸،۰۰۰ ریال (هزار و هشتصد تومان)

تعرفه رسیدگی غیر حضوری اجرائیات (بررسی کسر خلافی): ۱۸،۰۰۰ ریال (هزار و هشتصد تومان)

در صورتی که خلافی متقاضی بیشتر از ۳ برگ باشد به ازاء هر برگ اضافه مبلغ ۱،۵۰۰ ریال (صد و پنجاه تومان) و بابت هر ردیف اعتراض در برگه جریمه ۱،۵۰۰ (صد و پنجاه تومان) ریال دریافت می‌شود.