وقتی کلنگ یک فروشگاه را می زنند ...

۱۶ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۱۹:۱۲
منبع: روزنامه قانون

911216-19.jpg